Podmínky užití osobních údajů

Správce osobních údajů, obchodní společnost FPS s.r.o. se sídlem V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, IČ: 27128326 tímto ve smyslu čl. 13 GDPR informuje subjekt osobních údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu nezbytně nutnou. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, kdy vede se subjektem údajů jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb ze strany správce.

Základní účely zpracování osobních údajů správcem:

  • poskytování služeb;

Rozsah zpracování osobních údajů správcem:

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: jméno a příjmení,
  • adresní údaje: telefonní a e-mailové spojení.

Zdroje osobních údajů:

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách správce. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a správcem při jednání o uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí služeb.

Způsob zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR.

Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům správce osobní údaje o svých zákaznících nepředává.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo smluvní zpracovatel správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat správce nebo jeho smluvního zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby správce nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá svá práva je subjekt údajů oprávněn realizovat prostřednictvím žádosti zaslané na shora uvedenou adresu správce anebo emailovou žádostí zaslanou z registrované e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce fps@fps-praha.cz.