Služby

Aktuality

Informace

Dne 31.12.2018 je kancelář FPS uzavřena. Případné havárie řešte prosím s havarijní službou, jejíž telefonní číslo naleznete na vývěsce v domě.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Vážení klienti - členové statutárních orgánů,
v souladu s novelou zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, si Vás dovolujeme upozornit na evidenci údajů o skutečných majitelích, která je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidování jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky a povinnost provést zápi je určena k datu 1.1.2019. Tato povinnost platí i pro SVJ a BD.

Desatero rad v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. A jak desatero rad vypadá?
1. Cesta za levnější elektřinou by měla vycházet z Vaší vlastní iniciativy, nikoliv z iniciativy obchodníků. Proto se nenechte do ničeho nutit.
2. Vždy se ujistěte, jestli jednáte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Pro každého totiž platí jiné právní předpisy. Hlavním rozdílem jsou lhůty pro odstoupení od uzavřených smluv.
3. Lidé zvonící na vaše dveře, kteří tvrdí, že jsou zaměstnanci ERÚ nebo ČOI a přišli s nabídkou prodeje energií, pravděpodobně lžou. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Obdobně je to i se zástupci distributorů. Ti sice kontrolují měřidla, ale energii neprodávají. Pokud podomní prodejce tvrdí, že přichází od vašeho současného dodavatele, ať to dokáže. Nekorektní prodejci se za velké dodavatele často vydávají nejen osobně, ale i po telefonu.
4. V případě, že je v místě vašeho bydliště podomní prodej omezen vyhláškou a podomní prodejce tento zákaz porušil, neváhejte kontaktovat (městskou) policii. 
5. Kontaktují Vás přes telefon a mailovou schránku? Zeptejte se, kde Váš kontaktní údaj sehnali a jestli disponují Vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. V případě že souhlas nemají, hlaste jeho jednání na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Během telefonních hovorů se k ničemu nezavazujte.
6. Odmítejte služby "za určitých podmínek zdarma" a nabízené dárky. Při vypovězení smlouvy ve lhůtě, kdy to energetický zákon umožňuje bez sankce, Vám prodejce či zprostředkovatel "dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte k podpisu smlouvy, kterou ještě nemáte k dispozici. Nikdy do mobilního zařízení neříkejte žádnému prodejci "ANO", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
8. Nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepročetli a úplně nepochopili. Nejprve se ptejte, čemu nerozumíte, poté se rozhodujte a až nakonec podepisujte.
9. Buďte aktivní, nebuďte pasivní. Případné spory s dodavatelem energie řešte od začátku a neodkládejte je.
10. Pamatujte si. Od smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena mimo provozovnu držitele licence, lze bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření smlouvy nebo ji vypovědět nejpozději do 15. dne od zahájení dodávek. 

Zdroj: Energetický regulační úřad

Účetní služby

obr

Zajišťujeme komplexní a cenově dostupný účetní servis. Všem klientům zaručujeme včasné, kvalitní a přesné zpracovávání účetní agendy. Naším cílem je přizpůsobit se individuálním potřebám každého klienta. Proto se snažíme nabízet takové podmínky, které Vám zaručí minimum starostí. Samozřejmostí je důvěrnost nám svěřených informací o Vaší společnosti.

Vaše účetnictví bude zpracováváno na moderní výpočetní technice za pomoci kvalitního licencovaného programového vybavení. Naším cílem je maximálně spokojený zákazník.

Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví vlastníka (zpracování prvotních účetních dokladů, vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí)
 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce)
 • zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě
 • sledování stavu finančních prostředků na účtu vlastníka (vč. prostředků fondu oprav)
 • zpracování čtvrtletních závěrek (sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy)
 • zpracování čtvrtletních přehledů ekonomické situace objektu
 • průběžné seznamování vlastníka se změnami v legislativě pro něho podstatných a poskytování běžných účetních konzultací týkající se této problematiky

Účetnictví Společenství vlastníků jednotek a Bytových družstev

 • průběžné vedení podvojného účetnictví v souladu s platnými předpisy (zpracování prvotních účetních dokladů)
 • vedení zákonem předepsaných účetních knih a evidencí
 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce
 • zpracování čtvrtletních závěrek (sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy)
 • zpracování čtvrtletních přehledů ekonomické situace objektu
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence stavu prostředků na provozním účtu a fondu oprav
 • zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě
 • zpracování statistických výkazů a přehledů, které se týkají daní, účetnictví a ekonomiky
 • v případě požadavku - zpracování různých (i nestandardních) účetních sestav, rozborů hospodaření, podkladů pro finanční a ekonomické plánování
 • průběžné seznamování vlastníka se změnami v legislativě pro něho podstatných a poskytování běžných účetních konzultací týkající se této problematiky
 • účetní a ekonomické poradenství v dané problematice

Mimo výše uvedené činnosti provádíme, na základě Vaší konkrétní potřeby, následující práce:

 • rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno)
 • kontrola účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví)
 • prověření historie pohybu prostředků ve fondu oprav a případných dalších fondů (vhodné v případě,
 • kdy má vlastník pochybnosti o způsobu předepisování příspěvků do fondů nebo o oprávněnosti čerpání z fondů)

Tyto jednorázové práce jsou prováděny na vyžádání vlastníka a to na základě zvláštní cenové nabídky, která je vypracována v souladu s Vašimi individuálními potřebami.