Služby

Aktuality

Informace

Dne 31.12.2018 je kancelář FPS uzavřena. Případné havárie řešte prosím s havarijní službou, jejíž telefonní číslo naleznete na vývěsce v domě.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Vážení klienti - členové statutárních orgánů,
v souladu s novelou zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, si Vás dovolujeme upozornit na evidenci údajů o skutečných majitelích, která je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidování jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky a povinnost provést zápi je určena k datu 1.1.2019. Tato povinnost platí i pro SVJ a BD.

Desatero rad v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. A jak desatero rad vypadá?
1. Cesta za levnější elektřinou by měla vycházet z Vaší vlastní iniciativy, nikoliv z iniciativy obchodníků. Proto se nenechte do ničeho nutit.
2. Vždy se ujistěte, jestli jednáte přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Pro každého totiž platí jiné právní předpisy. Hlavním rozdílem jsou lhůty pro odstoupení od uzavřených smluv.
3. Lidé zvonící na vaše dveře, kteří tvrdí, že jsou zaměstnanci ERÚ nebo ČOI a přišli s nabídkou prodeje energií, pravděpodobně lžou. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Obdobně je to i se zástupci distributorů. Ti sice kontrolují měřidla, ale energii neprodávají. Pokud podomní prodejce tvrdí, že přichází od vašeho současného dodavatele, ať to dokáže. Nekorektní prodejci se za velké dodavatele často vydávají nejen osobně, ale i po telefonu.
4. V případě, že je v místě vašeho bydliště podomní prodej omezen vyhláškou a podomní prodejce tento zákaz porušil, neváhejte kontaktovat (městskou) policii. 
5. Kontaktují Vás přes telefon a mailovou schránku? Zeptejte se, kde Váš kontaktní údaj sehnali a jestli disponují Vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. V případě že souhlas nemají, hlaste jeho jednání na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Během telefonních hovorů se k ničemu nezavazujte.
6. Odmítejte služby "za určitých podmínek zdarma" a nabízené dárky. Při vypovězení smlouvy ve lhůtě, kdy to energetický zákon umožňuje bez sankce, Vám prodejce či zprostředkovatel "dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte k podpisu smlouvy, kterou ještě nemáte k dispozici. Nikdy do mobilního zařízení neříkejte žádnému prodejci "ANO", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
8. Nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepročetli a úplně nepochopili. Nejprve se ptejte, čemu nerozumíte, poté se rozhodujte a až nakonec podepisujte.
9. Buďte aktivní, nebuďte pasivní. Případné spory s dodavatelem energie řešte od začátku a neodkládejte je.
10. Pamatujte si. Od smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena mimo provozovnu držitele licence, lze bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření smlouvy nebo ji vypovědět nejpozději do 15. dne od zahájení dodávek. 

Zdroj: Energetický regulační úřad

Správa nemovitostí

obr

Klademe důraz na vstřícný, individuální přístup k vlastníkovi, se kterým se snažíme úzce spolupracovat. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně dle potřeb klienta – od základní ekonomické správy domu, až po „facility management“, tedy kompletní správu domu, včetně zajištění základních služeb (úklid, péče o zeleň, údržba technologií vč. revizí, zpracování odečtů tepla a vody vč. rozúčtování, apod.). Správa Vaší nemovitosti bude zajištěna zodpovědnými profesionálními pracovníky za pomoci moderní výpočetní techniky a licencovaného software. Faktickou správu nemovitostí jsme schopni vykonávat ihned po fyzickém a protokolárním převzetí objektů od vlastníka či předešlého správce.
Převzetí správy objektu jsme schopni zajistit nejpozději do 7 pracovních dnů po podpisu mandátní smlouvy na zajištění výkonu správy přebíraných nemovitostí – za předpokladu spolupráce s vlastníkem a předchozím správcem. Veškerý rozsah zajištění správy nemovitostí sjednáváme s klienty individuálně, a to dle jejich požadavků.

Návrh příkazní smlouvy pro SVJ

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností:

A) Technická správa

 • plánování oprav a údržby
 • kontrola funkčnosti objektu
 • zajišťování pravidelných revizí u předepsaných zařízení dle příslušných předpisů
 • uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb
 • organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí
 • zajištění provozu výtahů
 • zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních přilehlých ploch (vč. zimního úklidu dle vyhlášky vydané Magistrátem hl. m. Prahy)
 • zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o ostatní zeleň)
 • přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce
 • reklamace vad po provedených opravách v záruční době
 • 1 x ročně sestavování plánu oprav
 • zajištění zpracování pasportů bytů, nebytových prostor a domů

B) Evidence a předpis

Data o bytových a nebytových jednotkách a jejich uživatelích jsou zpracovávána ve specializovaném softwaru WinDomy.

 • vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků (nájemníků)
 • předpis a kontrola záloh na služby a příspěvků na správu domu
 • zpracování změn záloh na služby a příspěvky na správu domu
 • pravidelné zpracování upomínek dlužníkům
 • zpracování vyúčtování záloh na služby
 • zpracování oznámení o výši čerpání z fondu oprav
 • návrh změny výše předpisů v návaznosti na vyúčtování záloh na služby
 • tisk evidenčních listů
 • uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v zastoupení vlastníka (družstva, společenství )

C) Vedení účetnictví

viz účetnictví

Mimo výše uvedené činnosti provádíme, na základě Vaší konkrétní potřeby, následující práce:

 • rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno)
 • kontrola účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví)
 • prověření historie pohybu prostředků ve fondu oprav a případných dalších fondů (vhodné v případě,
 • kdy má vlastník pochybnosti o způsobu předepisování příspěvků do fondů nebo o oprávněnosti čerpání z fondů)


Tyto jednorázové práce jsou prováděny na vyžádání vlastníka a to na základě zvláštní cenové nabídky, která je vypracována v souladu s Vašimi individuálními potřebami.