Služby

Aktuality

Informace

Dne 31.12.2018 je kancelář FPS uzavřena. Případné havárie řešte prosím s havarijní službou, jejíž telefonní číslo naleznete na vývěsce v domě.

Evidence údajů o skutečných majitelích

Vážení klienti - členové statutárních orgánů,
v souladu s novelou zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, si Vás dovolujeme upozornit na evidenci údajů o skutečných majitelích, která je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidování jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud nebo notář. Pro návrh na zápis do evidence je připraven formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky a povinnost provést zápi je určena k datu 1.1.2019. Tato povinnost platí i pro SVJ a BD.

Rozúčtování

Nabízíme kompletní rozsah činnosti související s měřením a regulací tepla, vody, tj. počínaje zajištěním projektové dokumentace MaR, přes osazení regulačními armaturami a měřidly tepla i vody, po zpracování podkladů k rozúčtování energií a vlastní rozúčtování. Veškeré tyto činnosti realizujeme jako celek od A do Z, nebo jednotlivé části dle požadavku a objektu zákazníka. Provádění odečtů poměrových indikátorů tepla s následným provedením rozúčtování nákladů na dodávku tepla

S dodávkou poměrových indikátorů tepla - rozdělovačů topných nákladů Vám nabízíme zajištění pravidelného servisu spojeného s jejich provozem. Jedná se o provádění odečtů po skončení zúčtovacího období s následným provedením rozúčtování nákladů na dodané teplo až na jednotlivé uživatele (včetně vyúčtování záloh) dle platné legislativy (do r. 2015 byla v platnosti vyhláška MMR 372/2001 Sb., od roku 2016 je nahrazena vyhláškou č. 269/2015 Sb., zákonem č. 67/2013 Sb. a novelou č. 104/2015 Sb.) s využitím autorizovaného programového vybavení.

Zásadní změna v ledislativě se týká poměru základní a spotřební složky vytápění - nyní jsou možné tři varianty: 30:70, 40:60 a 50:50, dále korekcí maximální odchylky od průměrné spotřeby na m2 ZPP - nově je stanovena na -20% a +100% (původně byla +/-40%) a zároveň se navýšila sankce za neumožnění instalace měřiců tepla, neumožnění odečtu či ovlivnění měření ÚT na 3násobek průměrné hodnoty spotřební složky na m2 (původně činila 1,6násobek). Uvedené zákony a vyhlášky naleznete v sekci "Aktuality/Nové zákony.

Odečty indikátorů tepla se zpravidla provádějí jednou za rok, po skončení zúčtovacího období. Pracovník pověřený odečítáním zapíše údaje ze všech indikátorů do odečtového formuláře a jejich správnost nechá potvrdit podpisem nájemce. V případě provádění odečtu optoelektronickou cestou, jsou data pomocí speciální sběrnice načtena do přenosného počítače. Následně jsou přenesena do sídla firmy, kde se přehrají do centrálního počítače k finálnímu zpracování - provedení rozúčtování.
Výsledek výpočtu je vytisknut do tiskových sestav, popřípadě předán na jiném nosném médiu - formu a obsah výstupních dat lze upravit dle požadavků zákazníka.

Metodika odečtů a rozúčtování, veškeré podmínky a termíny provedení díla jsou ukotveny ve smlouvě o dílo s objednatelem.

Provádění odečtů bytových vodoměrů s následným provedením rozúčtování nákladů na dodávku vody

Nabízíme Vám provádění odečtů bytových vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu s následným provedením rozúčtováním nákladů na dodávku vody dle naměřených spotřeb na jednotlivé uživatele (dle platné legislativy).

Firma FPS s.r.o si sama zajišťuje vyhotovení harmonogramu a pozvánek k odečtům. Při provádění odečtů naši pracovníci kontrolují funkčnost vodoměru, neporušenost plomb a výrobní čísla měřičů s výrobními čísly zapsanými v odečtových formulářích. Uživatel bytu správnost odečtených údajů potvrdí svým podpisem do odečtového formuláře.

Po provedení odečtů se data počítačově zpracují pomocí programového vybavení SPOTEP. Program je vytvořen speciálně pro zpracování odečtů bytových vodoměrů a poměrových indikátorů tepla s následným rozúčtováním a splňuje veškeré legislativní požadavky. Na základě předložených podkladů objednatelem (částky k rozúčtování, seznamy uživatelů, atd) provedeme rozúčtování nákladů na dodávku vody a tepla (i včetně zaplacených záloh).

Výsledek výpočtu je vytisknut do tiskových sestav, popřípadě předán na jiném nosném médiu - formu a obsah výstupních dat lze upravit dle požadavků zákazníka.

Metodika odečtů a rozúčtování, veškeré podmínky a termíny provedení díla jsou ukotveny ve smlouvě o dílo s objednatelem.